Privacy

Zeekadetkorps Nederland

Onze statement

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor het Zeekadetkorps Nederland van groot belang. De persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Onze vereniging is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepalen en dat wij verantwoordelijk zijn voor de naleving van de wettelijke vereisten.


DOELEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt als lid of vrijwilliger, of deelneemt aan een activiteit van ons, dan registreren wij persoonsgegevens van u.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Wij verwerken alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door onze vereniging:

 • om contact met u te kunnen opnemen;
 • om u informatie te sturen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van (leden-, begunstigers-, en overige) overeenkomsten;
 • voor het organiseren van opleidingen;
 • voor het uitvoeren van de administratie;
 • het doen van aanbiedingen i.v.m. collectief ledenvoordeel;
 • het uitvoeren van overige voor een vereniging gebruikelijke activiteiten.

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen bij de vereniging te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten.

Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs meer stelt op informatie van onze vereniging, kunt u een e-mail aan ons sturen: secretaris@zkk.nl

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van onze vereniging, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail die wij versturen.


RECHTSGRONDEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Volgens de wetgeving mogen wij alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Wij hanteren de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een (lidmaatschaps-)overeenkomst;
 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van de vereniging, waarbij wij erop letten dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
  • het beheer van ledengegevens of ondersteuning daarvan;
  • het verzorgen en verbeteren van de website, waarbij wij door het bezoek aan onze website uw (klik-)gedrag kunnen vaststellen om u op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken (profiling). De logica die wij daarbij gebruiken is dat uw IP-adres wordt gekoppeld aan uw handelingen en op basis daarvan worden uw voorkeuren vastgesteld. Wij vragen steeds vooraf uw expliciete toestemming hiervoor (zie hieronder bij Website en Cookies).

 

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Het Zeekadetkorps Nederland heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Het Zeekadetkorps Nederland draagt zorg voor een adequate toegangsbeveiliging van de website, alsmede voor een afdoende bescherming van persoonsgegevens voor verdere verwerking door zoekmachines.

 

Uitwisseling  van persoonsgegevens

1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen het Zeekadetkorps.
Het Zeekadetkorps Nederland kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen met de diverse functionarissen van het Zeekadetkorps, of met de andere leden en vrijwilligers.

Het Zeekadetkorps Nederland ziet erop toe dat binnen haar organisatie de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.

De AR (Algemene Raadsvergadering) heeft ermee ingestemd dat leden kennis kunnen nemen van een beperkt aantal gegevens van de andere leden, te weten naam, telefoonnummer en e-mailadres, uitsluitend om elkaar te kunnen bereiken in verband met korpsactiviteiten. Leden die dit niet wensen, kunnen een verzoek doen aan het bestuur om zich hiervan te laten uitsluiten.

2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten het Zeekadetkorps
Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties.

Gegevens van leden kunnen ook worden doorgegeven aan officiële (overheids-)instanties.

De AR heeft besloten dat persoonsgegevens van leden ook kunnen worden verstrekt aan sponsors. Indien u dit niet wenst, dan kunt u dit doorgeven aan het bestuur en dan zullen wij uw gegevens voor dit doel niet meer ter beschikking stellen.

Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en de vereniging of wanneer de vereniging hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

Het Zeekadetkorps Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten moet bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen.

3. Geen commercieel gebruik
Het Zeekadetkorps Nederland zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring m.b.t. de sponsors of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

CORRECTHEID VAN DE OPGEGEVEN PERSOONSGEGEVENS

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Het Zeekadetkorps Nederland kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.


BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Het Zeekadetkorps Nederland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. De persoonsgegevens van leden en begunstigers worden verwijderd uiterlijk 2 jaar nadat het lidmaatschap is beëindigd of nadat de begunstiger heeft aangegeven dat hij niet langer als begunstiger wil worden beschouwd. Langer bewaren van de gegevens wordt alleen gedaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.

De gegevens op de website worden onverwijld verwijderd wanneer de betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordiger daarom verzoekt.

 

UW PRIVACYRECHTEN

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken. U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:

Zeekadetkorps Nederland
Zilverschoonsingel 30
2651 MJ Berkel en Rodenrijs

Of via e-mail: secretaris@zkk.nl

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.


WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacybeleid.